Edin Radusic, “BOSNIAN HORRORS”. Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 875-1878

Najavljujemo History Fest 2019
_______________________________________________
_______________________________________________

Jugoslavija u historiografskim ogledalima
_____________________________________
_______________________________________

Uskoro nova knjiga

Promocija knjige o Jovanki Broz

USKORO! Nova knjiga u suizdanju Srednje Europe (Zagreb) i UMHIS (Sarajevo)


 

 

 

 

 

 

Najave

USKORO! Nova knjiga u suizdanju Srednje Europe (Zagreb) i UMHIS (Sarajevo)

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Promocija knjige Raifa Dizdarevića, Sudbonosni podvig Jugoslavije (Mjesto promocije: sala općine Stari Grad Sarajevo 20.6.2018. u 18:00 sati)

U 2018. navršava se nekoliko važnih povijesnih obljetnica: 140 godina od potpisivanja Berlinskog ugovora (1878), 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata i stvaranja prve jugoslavenske države (1918), 70 godina od raskida Jugoslavije i Sovjetskog Saveza (1948) i 50 godina od studentske pobune (1968). Svi ti događaji desili su se tako daleko, ali njihove posljedice čine se tako bliskim u našim današnjim životima. Koja historijska iskustva imamo iz odluka Berlinskog kongresa, te koliko su principi uspostavljeni 1878. bili važni za jačanje nacionalnih država na Balkanu i koliko je to bilo važno u historijskom razvoju tokom 20. stoljeća? Šta je značila Jugoslavija stvorena na koncu Prvoga svjetskog rata, kako se mi danas sjećamo Jugoslavije i kako se revidira jugoslavenska prošlost? Koji je smisao sudbonosnih odluka 1948. i koliko je važan bio studentski pokret 1968. u kontekstu širih svjetskih procesa 1960-ih godina? Na koji način se danas pišu doktorati iz historije Jugoslavije na univerzitetima u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Nikšiću, Gratzu, Berlinu, Münchenu, Regensburgu, Bologni...
O svim tim temama će u Sarajevu od 31. maja do 3. juna, u okviru History Festa, raspravljati naučnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke, Mađarske, Češke, Bugarske, Rusije, Francuske, SAD, Kine, Turske, Grčke ...
Uz ove debate, priređujemo promocije najnovijih knjiga, razgovore o spomenicima i njihovom korištenju u reviziji historije, predavanja o načinima revizije historije i sličnim temama.
Najavljujemo i sarajevsku premijeru dokumentarnog filma Duh vremena, kao i razgovor sa režiserom filma Lordanom Zafranovićem i scenaristicom i producenticom prof. dr. Natašom Mišković.
Pozivamo vas u Zemaljski muzej, Bošnjački institut – fondacija Adila Zulfikarpašića, Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo te kino Meeting Point da kroz razgovore sa velikim naučnicima i umjetnicima približimo povijest zajedno! Dobro došli!

PROGRAM SKUPA
Petak, 13. 04. 2018. godine
8:30–9:30 Registracija učesnika
9:30–10:00 Otvaranje Konferencije, pozdravna obraćanja
Obrazovanje žena kroz historiju/povijest
10:00–10:10 Žene i obrazovanje na prostorima Bosne i Hercegovine u vrijeme osmanske uprave
Dr. sc. Elma Korić
10:10–10:20 Uloga, značaj i doprinos Gajreta obrazovanju žena
Dr. sci. Nadir Dacić
10:20–10:30 I one su bile tu: Lice i naličje ženskog obrazovanja u BiH do 1940. godine
Prof. dr. Snježana Šušnjara
10:30–10:40 Uloga Laure Papo Bohorete u svjetlu društvenog položaja žena u Bosni i Hercegovini
Dr. sc. Sarina Bakić
10:40–10:50 LEX OPPIA - prva pobjeda žene u rimskom pravu i uticaj na obrazovanje žene u antičkom Rimu
Dr. sci. Dževad Drino, Benjamina Londrc, MA
Uključivanje žena u akademski i naučni/znanstveni rad i njihov doprinos institucionalizaciji nauke/znanosti u Bosni i Hercegovini
10:50–11:00 Žene u nauci socijalnog rada
Dr. sc. Jagoda Petrović
11:00–11:10 Značaj istraživačkog rada prof. Zlate Grebo u unapređenju položaju žena u bh. društvu
Almira Mušić
11:10–11:20 Priča o nastanku Sarajevske škole automatike
Prof. emeritus akademik Branislava Peruničić-Draženović
11:20–11:30 Doprinos žena razvoju visokog obrazovanja i razvoju tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici
Prof. dr. Mirsada Oruč, prof. dr. Aida Mahmutović, dr. sc. Dragana Agić
11:30-11:40 Pauza za kafu
11:40–11:50 Uloga Nermine Zaimović-Uzunović u razvoju nauke o mjerenju u BiH
Prof. dr. Samir Lemeš
11:50–12:00 Žene u oblasti IT: prošlost i sadašnjost
Doc. dr. Jasna Hamzabegović, doc. dr. Fatka Kulenović, Nejra Mesić, BA
12:00–12:10 Doprinos naučnica institucionalnom razvoju sociologije u Bosni i Hercegovini
Doc. dr. Amila Ždralović
12:10–12:20 Dvije decenije akreditiranih laboratorija pod vodstvom žena
Dr. sc. Belma Fakić
12:20–12:30 Doprinos prof. dr. sc. Ruže Tomić razvoju obrazovnog sistema i pedagoške nauke u BiH
Prof. dr. Muhamed Omerović, dr. sc. Nedim Čirić
Znamenite bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice
Historija/Povijest, arheologija:
12:30–12:40 Prva bosanska doktorica srednjovjekovne historije - Akademik Desanka Kovačević-Kojić
Prof. dr. Salih Jalimam
12:40–12:50 Društveno-ekonomska historija u djelu akademika Desanke Kovačević-Kojić
Dr. sc. Elmedina Duranović
12:50–13:00 Prva direktorica Orijentalnog instituta u Sarajevu dr. Lejla Gazić i njen doprinos valorizaciji rukopisne baštine Bosne i Hercegovine
Dr. sc. Dželila Babović
13:00–13:10 Irma Čremošnik i njen doprinos u oblasti antičke arheologije na prostoru Bosne i Hercegovine
Dr. sc. Edin Veletovac
13:10–13:20 Irma Čremošnik, život i djelo
Sanda Hasagić Terzić, MA
13:20–13:30 Doprinos Hatidže Čar-Drnda izučavanju historije Bosne i Hercegovine osmanskog perioda
Dr. sc. Alma Omanović-Veladžić
13:30–13:40 Doprinos Hatidže Čar-Drnda historijskoj nauci: djelo vrijedno divljenja
Mr. sc. Alen Zečević
13:40-14:30 Pauza za ručak
14:30-14:40 Dr. sc. Branka Raunig - naučnica koja je dala nemjerljiv doprinos istraživanju ilirskih Japoda na tlu današnje BiH
Doc. dr. Amra Šačić Beća
14:40-14:50 Djelo Nade Miletić u bosanskohercegovačkoj arheologiji
Dr. sc. Goran Behmen, Benjamina Londrc, MA
14:50-16:00 Doprinos Nade Klaić razvoju bosanskohercegovačke historijske znanosti
Dr. sc. Vlatka Dugački, dr. sc. Krešimir Regan
16:00-16:10 Nada Klaić i njen doprinos u izučavanju srednjovjekovne bosanske historije
Prof. dr. Edin Mutapčić
16:10-16:20 Život i djelo dr. Milice Kosorić (1928.-1994.) u kontekstu razvitka bosanskohercegovačke arheologije druge polovine XX stoljeća
Ikbal Cogo, prof.
16:20-16:30 Pauza za kafu
Medicina, Prirodne nauke/znanosti:
16:30-16:40 Teodora Krajewska i Boguslawa Keckajdinov: liječnice u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave (1892-1918) i njihov naučni i publicistički rad
Akademik Husref Tahirović
16:40-16:50 Bosanske Poljakinje - Teodora Karjewska, Zofia Kawecka, Helena Nieć
Mgr. Tomasz Jacek Lis
16:50-17:00 Dr. Ševala Zildžić-Iblizović - promjena uloge žene u društvu
Prof. dr. Amira Kurspahić Mujčić
17:00-17:10 Dr. Maša Živanović – naučna praksa i društveni angažman
Dr. sc. Sonja Dujmović
17:10-17:20 Između rata i znanosti: Bosanskohercegovačke liječnice u prvoj polovini XX stoljeća
Minela Radušić, MA
17:20-17:30 Vera Šnajder - prva žena matematičar u Bosni i Hercegovini
Prof. dr. Mirjana Vuković
17:30-17:40 Dr. Vera Šnajder - prva dekanesa u Bosni i Hercegovini
Mr. sc. Seka Brkljača
17:40-17:50 Naučni doprinos Naze Tanović-Miller (1938.-2001.) u matematici
Prof. dr. Dževad Zečić
17:50-18:00 Doprinos nauci i obrazovanju prof. dr. Tatjane Mihać (1946.-2012.)
Maja Đekić, Suada Sulejmanović, Amra Salčinović Fetić

Subota, 14. 04. 2018. godine
Znamenite bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice
Pravo:
9:00–9:10 Prof. dr. Raifa Festić - Naučni doprinos izučavanju historije države i prava
Prof. dr. Amra Mahmutagić
9:10–9:20 Kriminologija u Bosni i Hercegovini predstavljena kroz naučne radove prof. dr. Rajke Kupčević-Mlađenović i prof. dr. Merside Sućeske
Prof. dr. Azra Adžajlić-Dedović
9:20–9:30 Naučni i nastavno-pedagoški rad profesorice emerite Suzane Bubić
Dr. sc. Ramajana Demirović, dr. sc. Šejla Maslo-Čerkić
9:30–9:40 Sjećanje na veliko ime bosanskohercegovačkog građanskog prava /prof. dr. Slavica Krneta/
Doc. dr. Ajdin Huseinspahić
Književnost, bibliotekarstvo, etnomuzikologija:
9:40–9:50 Od nadrealizma do feminizma - akademski put Hanife Kapidžić-Osmanagić
Dr. sc. Lejla Osmanović
9:50–10:00 Prve doktorice bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini: Ljubinka Bašović, Lamija Hadžiosmanović i Emina Memija
Prof. dr. Senada Dizdar
10:00–10:10 "Sve što sam rekla ostavljam otvorenim za mogućnost drugačijeg tumačenja" - prof. dr. Gordana Muzaferija (1948-2008)
Prof. dr. Almedina Čengić
10:10–10:20 Doprinos Gordane Muzaferije dramskoj i teatrološkoj nauci u BiH
Dr. sc. Melida Travančić
10:20–10:30 Naučni rad Đenane Buturović
Doc. dr. Irma Marić
10:30-10:40 Metodičko djelo Zehre Hubijar: Pokušaj uspostavljanja "Sarajevske metodičke škole razredne nastave maternjeg jezika i književnosti"
Dr. sc. Sead Nazibegović, mr. sc. Meliha Malikić
10:40–10:50 Metodološki aspekti izučavanja jezika u naučnom radu Mevlide Garić-Karadže i Naile Valjevac
Haris Ćatović, MA
10:50–11:00 Jelena Dopuđa, prva bosanskohercegovačka etnokoreologinja
Prof. dr. Jasmina Talam
11:00–11:10 Konfiskacija pamćenja i sistematsko zanemarivanje ženskog doprinosa kulturi, nauci i institucijama- naučni angažman Razije Handžić
Zlatan Delić
11:10–11:20 Pauza za kafu
Savremene tendencije u pozicioniranju žena unutar akademske i naučne/znanstvene zajednice
11:20-11:30 Uloga žena u znanstveno-istraživačkom radu u Federaciji BiH
Akademik Jakov Pehar
11:30-11:40 Žene članice ANUBIH - Sociopedagoški uvjeti razvoja i afirmiranja žena akademkinja
Akademkinja Adila Pašalić-Kreso
11:40-11:50 Prilog analizi prava žena na obrazovanje u Bosni i Hercegovini
Prof. dr. sc. Azra Kurtović, prof. dr. sc. Naida Ademović
11:50-12:00 Prilog kvalitativnim istraživanjima bosanskohercegovačkih znanstvenica i njihovom aktuelnom pozicioniranju unutar akademske zajednice
Prof. dr. Edina Vejo, doc. dr. Elma Begagić
12:00-12:10 Horizontalna i vertikalna segregacija u akademskoj zajednici u BiH: Slučaj društvenih i STEM (Science, Technology, Engineering and Math) fakulteta
Prof. dr. Zijada Rahimić, doc. dr. Jasna Kovačević
12:10-12:20 Položaj žena u akademskoj zajednici u Republici Srpskoj: Primer Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Prof. dr. Biserka Košarac
12:20-12:30 Savremene tirendencije i pozicioniranje žena unutar akademske i naučne zajednice u trouglu Istok-Zapad-BiH
Doc. dr. Šejn Husejnefendić, Melisa Klimentić
12:30-12:40 Plan za rodnu jednakopravnost u institucijama visokog obrazovanja
Dr. sc. Jasminka Hasić Telalović, Mirza Rastoder
12:40-12:50 Pozicija žena u institucijama visokog obrazovanja - primjer Sveučilišta u Mostaru
Prof. dr. sc. Marija Čutura, doc. dr. sc. Anela Čolak
12:50-13:00 Naučnice u istraživanjima tehnologija i inovacija: realnost ili imaginacija? - Primjer odabranih zemalja Zapadnog Balkana
Doc. dr. Amila Pilav-Velić, mr. sc. Hatidža Jahić
13:00-13:10 E-CRIS (Current Research Information System) i zastupljenost istraživačica
Dr. sc. Beba E. Rašidović
13:10-13:20 Refleksije politike i društva: izbrisane i zaboravljene žene u javnom prostoru
Mr. sc. Amra Čusto
13:20-13:30 Uloga žena, akademskih i naučnih radnica, u izgradnji i opstanku Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Edita Mulaosmanović, prof.
Usvajanje zaključaka, zatvaranje Konferencije

Najavljujemo drugi History Fest

Naučna konferencija pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Naučna konferencija će se održati u Mostaru 13. i 14. aprila 2018. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka radova (na B/H/S i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 2. mart 2018. godine.

Poziv, kao i detaljnije informacije vidjeti na  http://fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/385

Add headline

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.

Add headline

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.