Mi smo članovi Udruženja za modernu historiju

Husnija Kamberović, Predsjednik Udruženja

Rođen u Mionici kod Gradačca 6. septembra 1963. godine. Nakon završetka gimnazije, diplomirao  historiju na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987), a magistrirao (1991) i doktorirao (2001) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana (1988-1989) radio u Institutu za istoriju u Banjoj Luci, a od 1989. neprekidno zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu, gdje je biran u sva naučna zvanja, od naučnog saradnika (2002) do naučnog savjetnika (2010) i reizbaran u zvanje naučnog savjetnika (2015). Također biran u zvanje docenta (2005) i vanrednog profesora (2010) na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.  Od 2002. do 2016. bio je direktor Instituta za Istoriju u Sarajevu.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK3_Utje8WJZ2MdRlCl3tbE31ygxSXhGo

 


 

Vera Katz, Član Udruženja

Rođena 30.06.1953. u Sarajevu.  Nakon završene III. Gimnazije u Sarajevu (1972), završila studij historije  1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala 1986. i doktorirala 2006. godine. Od 1978. neprekidno radi Institut za istoriju u Sarajevu, trenutno u u zvanju višeg naučnog saradnika.

 

Edin Radušić, Član Udruženja

Rođen je 1970. godine u Foči. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao je diplome profesora historije (1999), magistra historijskih nauka (2004) i doktora historijskih nauka (2008), a na Univerzitetu u Ateni diplomu magistra jugoistočno-evropskih studija (2000). Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi od 1999. godine, prvo kao asistent i viši asistent, od 2009. kao docent, te kao vanredni profesor. Predaje i naučno se bavi historijom Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope 19. stoljeću i prve dvije decenije 20. stoljeća. Autor je i koautor po jedne knjige, dva školska udžbenika, dva priručnika i više od trideset naučnih i stručnih radova, u najvećoj mjeri iz bosanskohercegovačke historije dugog devetnaestog stoljeća. Učestvovao je u više međunarodnih projekata i na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima.

 


 

Amila Kasumović, Član Udruženja

Rođena je 4. 10. 1980. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu (1995) i Prvu gimnaziju (1999). Studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je završila 2003. godine. Magistrirala je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2008. godine, a doktorirala 2013. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2004.  zaposlena je na Filozofskom fakultetu u zvanju asistenta, potom višeg asistenta od 2009, te docenta od 2014. godine.

Naučno se bavi historijom Bosne i Hercegovine na prelomu XIX i XX stoljeća u širem evropskom kontekstu.

 


Amir Duranović, Član Udruženja

Rođen je u Jajcu 6. septembra 1984. godine. Osnovnu školu završio je u Ključu, srednju u Bihaću, a studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu  2007. godine. Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću na Odsjeku za historiju okončao je 2012. godine odbranom magistarskog rada o temi Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine. Doktorirao je 2015. s tezom Islamska zajednica u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine od 1953. do 1974. godine

Od januara do kraja avgusta 2008. godine radio je u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju (austro-ugarski period). Od 1. septembra 2008. zaposlen je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, najprijue u zvanju asistenta, višeg asistenta i trenutno je u zvanju docenta.

Voditelj je Centra za historijska istraživanja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

 


 

Aida Ličina Ramić, Član Udruženja

Rođena je u Sarajevu 13. decembra 1984. godine. Osnovnu školu završila je u Sarajevu 1999., a srednju školu Gimanzija Dobrinja 2003. godine. Studij historije završila je 2008. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirala 4. 2. 2013. godine odbranivši magistarski rad pod naslovom Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR BiH (1974-1986). Od 28. 2. 2008. godine radi kao stručni saradnik za modernu historiju u Institutu za istoriju u Sarajevu.

Zvaršava doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod naslovom Urbanizacija Sarajeva (1971-1984) i njen utjecaj na društvene promjene.

 


Enes Omerović, Član Udruženja

Rođen je u Sarajevu 11.8.1976. godine. Nakon završetka osnovne i srednje škole u Olovu i Zenici upisao je studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i uspješno diplomirao 2002. godine. Školske 2008/2009. upisao je postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću), na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je 6. juna 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranivši magistarski rad Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921). Doktorirao je 16. oktobra 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s tezom „Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941)“.

Od 2008. stalno zaposlen u Institutu za historiju u Sarajevu.

 


 

Merisa Karović Babić, Član Udruženja

Rođena je 2. februara 1983. u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te studij historije na Filozofskom fakultetu odbranivši diplomski rad 2006. godine. Postdiplomski studij na grupi Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću završila je 15.05.2013. odbranivši magistarski rad pod naslovom Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995. Školske 2012/2013. upisala je i redovno pohađa doktorski studij iz historije (Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Završava doktorsku disertaciju pod naslovom Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza.

 


 

Edin Omerčić, Član Udruženja

Rođen je 1. avgusta 1981. u Puli. Osnovnu i srednju školu je završio u Rovinju, a studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2007. godine. Školske 2008/2009. upisao je postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX. i XX. stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i magistrirao 2013. odbranivši magistarski rad na temu Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996. Od 28. 1. 2008. zaposlen je u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.

Završava doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 


 

Minela Radušić, Član Udruženja

 Rođena je 21. oktobra 1991. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu (2006) i Prvu bošnjačku gimnaziju (2010).  Na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu diplomirala je 2013, a magistrirala 2016. godine. Dobitnica je priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu (2013). 

Od februara 2017. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u zvanju asistenta na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novi vijek i savremeno doba. Trenutno je na doktorskom studiju na oblasti Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću.